• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายพรมมา ศิลารักษ์


นักจัดการงานทั่วไป
0872140332
silaruk964@gmail.com
งานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรณีไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๒
๒. ควบคุม ดูแล กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามกรอบงานในคู่มือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
๒.๑ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ งานช่วยอำนวยการ
๒.๓ งานยานพาหนะ
๒.๔ งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๕ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๒.๖ งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๒.๗ งานประชาสัมพันธ์
๒.๘ งานประสานงาน
๒.๙ งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้งานอำนวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบงานสารบรรณ
๓.๑ งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ
๓.๒ การจัดเก็บหนังสือราชการ
๓.๓ การยืม ? การทำลายหนังสือราชการ
๔. งานวางแผนการดำเนินงานช่วยอำนวยการ การทำ Flow Chart การปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ระเบียบกฎหมายอ้างอิง ของแต่ละกลุ่มงาน กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการทำงานทุกกลุ่มงาน ดังนี้
๔.๑ การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๔.๒ งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
๔.๓ งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
๔.๔ งานช่วยปฏิบัติงานการประชุมภายในสำนักงาน
๕. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย