• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ


ผู้อำนวยการกลุ่ม
086-8631308

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานกลุ่มอำนวยการ
๑. ควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างทุกตำแหน่ง ในกลุ่มอำนวยการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒. ควบคุมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุ่ม ตามคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกให้ความเห็นชอบของการปฏิบัติงานของ
แต่ละกลุ่มงาน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๓. คิดวิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงาน วิถีการทำงาน บทบาทหน้าที่ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อสรุปผลและปรับปรุงแก้ไข ด้วยกระบวนการ PLC
๓. งานประสานติดตามการรายงานผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
รวบรวมและติดตาม การรายงานผลการรายงานในระบบ e-mes
ในแต่ละไตรมาส
๔. งานนโยบายจัดทำโครงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มงานทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จเรียบร้อย
๕. ควบคุมงานติดตามการปฏิบัติงานศูนย์ one stop service center
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหางานการเงินและสินทรัพย์ ๔ กิจกรรม เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่ สวัสดิการเงินกู้ธนาคาร การทำบัตรประจำตัว การออกหนังสือรับรองข้าราชการ ขอสำเนา ก.พ.๗ และบริการเงินด่วนทันใจ
๖. ควบคุม กำกับ ความเรียบร้อย ด้านอาคารสถานที่ภายใน และภายนอกอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว เป็นขวัญกำลังใจ และเกิดความประทับใจแก่
ผู้มารับบริการ
๗. ติดตาม ดูแล ควบคุม กำกับ ให้คำแนะนำปรึกษาและเร่งรัด
การดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานประสาน งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และมติคณะรัฐมนตรี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
๘. วิเคราะห์ตรวจสอบ กลั่นกรองและแก้ไขเอกสาร/งานทุกเรื่องของ
ทุกกลุ่มงาน ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ตามลำดับ
๙. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๑๐. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ
๑๑. บริการข้อมูล ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑๒.งานจัดทำคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ดังนี้
๑๒.๑ คู่มืองานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๑๒.๒ ทะเบียนคุมการใช้ห้องประชุม
๑๒.๓ คู่มืองานยานพาหนะ
๑๒.๔ คู่มือการควบคุมภายใน
๑๒.๕ คู่มือการจัดระบบบริหารงาน
๑๒.๖ คู่มือการจัดกิจกรรม ๕ ส.
๑๓. การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อมูลข่าวสาร และรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ
๑๔. กำกับ ดูแล การขอใช้รถยนต์ราชการ การซ่อมบำรุงรถยนต์
๑๕. กำกับ ดูแล ประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานของสำนักงาน
และการสาธารณูปโภค
๑๖. งานรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขตพื้นที่การศึกษา การรายงานประเมินผล ITA
๑๗. รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานสำนักงานเขตทั้ง ๓ มาตรฐาน ในระบบ e-mes
๑๘. หนังสือราชการที่ไม่มีกลุ่มใดรับ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย