การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ Curriculum Sourcebook

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และ Curriculum Sourcebook

           ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจะจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ Curriculum Sourcebook ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกโรงเรียนในสังกัด

          จึงให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม เข้าอบรมปฏิบัติการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โรงเรียนละ 1 คน โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมในระบบออนไลน์ ตามลิงก์ https://goo.gl/forms/NanZVOzSqHU0JGBC3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ทั้งนี้ให้เบิกค่าพาหนะจากต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม