ไฟล์งานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ปี 2559

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ประจำปี 2559 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ประจำปี 2559  แก่ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน  เมื่อวันที่
29 กันยายน  2559  
ณ ห้องหนองหารหลวง  โรงแรมมพีเรียล  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้ คือ
นางมะลิวรรณ  ศรีนา  ผู้อำนวยการ
ตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม  

          ผู้สนใจสามารถ download ไฟล์นำเสนอ CSA และแบบฝึกหัด ได้ที่นี่