การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

          จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังฯ ในจังหวัดสกลนคร ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนางานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ควบคู่ไป กับการ “ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี” เพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง
เท่าทันสถานการณ์  
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอบรมตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 4 
โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

          download กำหนดการและแบบตอบรับ ที่นี่ yes