การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพนักเรียน

          ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

          จึงประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไปยัง หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่