การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาวิชาการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

           ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "ลูกจ้างฯ ควรมีความก้าวหน้า
ในสายงานโดยการเลื่อนระดับ ปรับสถานภาพเป็นข้าราชการได้
" และหัวข้อ "เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการ มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในหลักการ พ.ร.บ.บำนาญ 2494" ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวให้ลูกจ้างในสังกัดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติหลักการให้ลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่นับเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ได้ตามดุลยพินิจและงบประมาณที่มีอยู่ 

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่