การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

          ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กวัย 3-6 ปี เรื่อง "ทักษะสำคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียน 3-6 ปี"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง  ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้จัดการอบรม "โครงการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กวัย 3-6 ปี ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  โดยเสียค่าลงทะเบียน 2,400 บาท รับจำนวน 120 คน  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางนงรัตน์ จันที หรือ นางสาวจริยา ตันจินดา กลุ่มภารกิจวิชาการ โทร. 08-8874-4674

 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่