ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ Curriculum Sourcebook เขียนโดย Super User 188
ไฟล์งานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ปี 2559 เขียนโดย Super User 1005
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1692
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขียนโดย Super User 2209
แบบประเมิน (ฉบับที่ 1) สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง เขียนโดย Super User 4936
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพนักเรียน เขียนโดย Super User 2589
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาวิชาการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 3502
การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก เขียนโดย Super User 3310
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ เขียนโดย Super User 3133
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Super User 4128
การฝึกอบรมหลักสุตรต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User 3409
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน" เขียนโดย Super User 2557
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" เขียนโดย Super User 2308
การนำเสนอความรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 2603
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมทางวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 2683
การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีลูกจ้างประจำ เขียนโดย Super User 2843
การอบรมแนะนำเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ เขียนโดย Super User 3372
ทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 3608
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต้นทางและครูปลายทาง เขียนโดย Super User 3614
การเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" เขียนโดย Super User 5028
การอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย Super User 4109
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เขียนโดย Super User 9822
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง หลักการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน เขียนโดย Super User 4047
การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทัีกษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน" เขียนโดย Super User 5741
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ เขียนโดย Super User 5394
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 3347
ประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท เขียนโดย Super User 6209