ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ Curriculum Sourcebook เขียนโดย Super User 336
ไฟล์งานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ปี 2559 เขียนโดย Super User 1179
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1818
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขียนโดย Super User 2347
แบบประเมิน (ฉบับที่ 1) สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง เขียนโดย Super User 5121
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพนักเรียน เขียนโดย Super User 2718
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาวิชาการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 3619
การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก เขียนโดย Super User 3435
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ เขียนโดย Super User 3210
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Super User 4220
การฝึกอบรมหลักสุตรต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Super User 3477
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน" เขียนโดย Super User 2626
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" เขียนโดย Super User 2371
การนำเสนอความรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 2692
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมทางวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียน เขียนโดย Super User 2774
การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีลูกจ้างประจำ เขียนโดย Super User 2933
การอบรมแนะนำเทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ เขียนโดย Super User 3467
ทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 3755
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต้นทางและครูปลายทาง เขียนโดย Super User 3733
การเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" เขียนโดย Super User 5148
การอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย Super User 4185
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เขียนโดย Super User 9998
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง หลักการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน เขียนโดย Super User 4146
การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทัีกษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน" เขียนโดย Super User 5853
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ เขียนโดย Super User 5493
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 3434
ประกาศรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท เขียนโดย Super User 6288