การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ (นายเกษมสันติ์ ศรีคำแซง)

          การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดย นายเกษมสันติ์   ศรีคำแซง          

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

          1) ศึกษาปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          2) เพื่อพัฒนาความรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ  ปีการศึกษา 2557จำนวน 7คน  และพัฒนาความรู้ครูผู้สอนจำนวน 7  คน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ( In depth Interview)  แบบบันทึกผลการจัดกลุ่มสนทนา ( Focus Group ) การวิพากษ์และเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ และแบบทดสอบความรู้

 

          รายละเอียดบทคัดย่อ ที่นี่