รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รอบรู้ทวีปยุโรป (ครูลัดดาวรรณ์ ใจกลาง)

รอบรู้ทวีปยุโรป
โดย  นางลัดดาวรรณ์  ใจกลาง

          รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  รอบรู้ทวีปยุโรป รายวิชาสังคมศึกษา 3 รหัส  ส22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่