การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6 (ครูจันทรสุดา บุตรชาติ)

การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
โดย  คุณครูจันทร์สุดา บุตรชาติ

          ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
          ครูจันทร์สุดา บุตรชาติ