การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระหว่่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560  และคำร้องขอย้ายดังกล่าว ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2561  
โดยให้จัดส่งหลักฐานเอกสารเพื่อพิจารณาดังนี้

          1. คำร้องขอย้าย  จำนวน  2  ชุด
          2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต้นสังกัด  จำนวน  2  ชุด
          3. สำเนา ก.พ.7 ที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          4. เอกสารประกอบการประเมินตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  จำนวน  3  เล่ม
          5. เอกสารประกอบการประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา  จำนวน  3  เล่ม  ให้แยกออกจากเอกสารในข้อ 4

          Download รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
          หนังสือแจ้งประกาศ
          รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพ 
         
ตำแหน่งว่าง