การโอนเงินเพื่อพัฒนาตนเองตามหลักสูตร
ในระบบ Training.obec.go.th 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการครู 
เพื่อเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรในระบบ Training.obec.go.th  แก่ข้าราชการครูที่ดำเนินการยืมเงินทดรองราชการ แล้ว  ตามรายละเอียด