ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พนักงานราชการ
และนักการภารโรง

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา ตำแหน่งนักการภารโรง  ตามประกาศ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560  โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2560 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสกลนคร นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายละเอียดดังประกาศ 

          เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
          หน้าประกาศ
          รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          พนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)
          หน้าประกาศ และรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

          นักการภารโรง
          หน้าประกาศ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก