ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ธุรการ นักการภารโรง

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักการภารโรง ประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560  กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฏาคม พ.ศ.2560  และจะดำเนินการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  และได้ตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สถานที่สอบและข้อกำหนดในการสรรหาและเลือกสรรดังนี้
          สรุปรวมรายละเอียด

 

พนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (งานธุรการ) ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
หน้าประกาศ / ปรับปรุงใหม่ หน้าประกาศ / ปรับปรุงใหม่ หน้าประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก