ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

          จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างตามประกาศ ยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2560 ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          Download รายละเอียดประกาศ / รายละเอียดการประเมินศักยภาพ / คำร้องขอย้าย