ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  จำนวน  2  อัตรา ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา ตามบัญชีรายชื่อ  จึงให้
ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ทุกโรงเรียน ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างทำสัญญาจ้าง ในวันที่
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก
ชั้น 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  โดยจะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในวันเดียวกัน

            Download ประกาศรายชื่อ ที่นี่