ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักการภารโรง

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก ดังรายละเอียด

          Download ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ที่นี่