รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2560
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560  
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559  กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวั
สกลนคร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึ
กษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อาคารนิเทศ) ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

        รายละเอียดบัญชีรายชื่อ ที่นี่