ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
ในสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดดังประกาศ

            ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
         ประกาศรายชื่อยาม เพิ่มเติม