ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน
3 อัตรา
          วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียบ้านดอนยาง            อำเภอเมืองสกลนคร
          วิชาเอก
คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านหนองสระ        อำเภอเมืองสกลนคร
          วิชาเอก
คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์  อำเภอเมืองสกลนคร
ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน
2 อัตรา
          วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ้านตองโขบ         อำเภอโคกศรีสุพรรณ
          วิชาเอก
ภาษาไทย      โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์  อำเภอเมืองสกลนคร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 3 อัตรา
          พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนไพศาลวิทยา             อำเภอกุสุมาลย์
          พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยยาง             อำเภอโคกศรีสุพรรณ
          พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร  อำเภอโคกศรีสุพรรณ
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
นักการภารโรง  จำนวน 3 อัตรา
          นักการภารโรง  โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรนนท์อุทิศ 5  อำเภอกุสุมาลย์
          นักการภารโรง  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม            อำเภอเมืองสกลนคร
          นักการภารโรง  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง                      อำเภอเมืองสกลนคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ  ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
ยามรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รายละเอียดครูวิทย์-คณิต รายละเอียดครูอังกฤษ-ภาษาไทย รายละเอียดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รายละเอียดนักการภารโรง รายละเอียดพนักงานขับรถ รายละเอียดยาม