สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอน
จัดสรรงบประมาณ
งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558) ครั้งที่ 4  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ) ของหน่วยงานในสังกัด

          รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่