กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

กำหนดการออกตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

          หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 2 จำนวน 19 แห่ง ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  โดยมีกิจกรรม
การตรวจสอบดังนี้

          1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

          2. ตรวจสอบความถูกต้องรัดกุมการควบคุมด้านการเงิน การบัญชี

          3. ตรวจสอบการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินรายได้สถานศึกษา และการจัดซื้อหนังสือเรียน

          4. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน

          5. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

          จึงให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ให้พร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          Download รายละเอียดที่นี่ 

          กำหนดการ   ปรับปรุงใหม่