รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ปีการศึกษา 2559

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ดำเนินโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชัันประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น  เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย มีสารสนเทศในการกำกับ ติดตาม สนับสนุน ปรับปรุงการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการได้วิเคราะห์
และจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการ แล้ว
          จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

          Download รายงานผลตามลิงก์ด้านล่าง
          1) ปกหน้า
          2) ปกรอง
          3) รายงานผล