ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
หัวข้อ "ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดินสู่ถิ่นสกลนคร"

          ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ รอยพระบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
หัวข้อ "ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นสกลนคร"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้สืบค้นเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้แสดงออก
เพิ่มพูนทักษะและศิลปะในการพูด การใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

          รายละเอียด ที่นี่