การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

          ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ส่งเครื่องมือการตรวจราชการของผุ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการและการปฏิบัติงานตามแนวทางตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

          กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขตร 1 ขอแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

          Download  เครื่องมือตรวจราชการ
                          แนวทางตรวจราชการ