ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU จังหวัดสกลนคร

ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU จังหวัดสกลนคร

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน ICU จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการ การดำเนินงานของโรงเรียน
ICU จังหวัดสกลนคร ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดัง Link

          ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.สกลนคร เขต 1
          ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.สกลนคร เขต 2
          ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.สกลนคร เขต 3
          ฐานข้อมูลโรงเรียน ICU สพม.เขต 23