คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)

 

          กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดสอบ
วัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  แก่โรงเรียนในสังกัด  เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนในสังกัด

          Download   คู่มือสอบอ่าน ป.1-4  ปีการศึกษา 2559
                                     คู่มือสอบ NT ป.3       ปีการศึกษา 2559