การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

จำนวนหน้าข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
(จำนวนโดยประมาณ)

          กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน
ในสังกัดทราบจำนวนหน้าข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (จำนวนโดยประมาณ)  เพื่อความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ดังกล่าว

          Download รายละเอียดที่นี่