ทิศทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560

ทิศทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2560

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ได้นำเสนอ ทิศทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560  ในคราว
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 

          เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการทำงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งผู้สนใจสามารถ Download ไฟล์นำเสนอตาม Link ด้านล่าง

          Powerpoint ที่นี่