ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม (โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211)

ประกาศสอบราคาส้วม ของโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211

files/News56/sanpun.zip