คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายไกรราศ  แก้วดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ปรีชา  ธรรมวินทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัชรพงษ์  อินทรวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพจิตร  กุลตั้งวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายร่มไม้  นวลตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวิทย์  พิมพ์มีลาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชัย  ศักดิ์สัมฤทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชัยมงคล  ไชยรบ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอำนวย  สิงห์คาม กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางอโณมา  มาลัยกรอง กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
นายไพฑูรย์  หาญมนตรี กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษา
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครู
นางปวีณา  ไชยยศ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
นายธนรัตน์  ตีรสวัสดิชัย กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
นางจิตรา  วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน
นายเทวรัฐ  โตไทยะ กรรมการและเลขานุการ