เนื้อหา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีกำหนดการจัดประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ครั้งที่ 6/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1