บุคลากร

บุคลากร  ประกอบด้วย

กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมหมาย  นันทราช 042970131  
นางอุทัยวรรณ  ดีนวลพะเนาว์    
นายพรมมา  ศิลารักษ์    
นางยุพเยาว์  พรหมนุชิต    
นางอโนมา  พัฒนะราช    
นางสาวรัตติยา  แซ่โค้ว    
นายสุทิน  บุตรมหา    
นายอุทัย  แก่นท้าว    
นายวินิจ  ทิพม่อม    
นายทองพูน  ชาปากดี    
นายสุรชัย  โยธานัก    
นายทองสุข  ศรีหาพุฒ    
นายอารีย์  คำชมภู    
นายอดิศร  เกตุวงษา    
นายประสิทธิ์  ศรีสว่าง    
นายวัฒนา  โมตา    
นายไพรัตน์  อามาตรทอง    
นายพิศาล  สุริยะธนัง    
นายจักรกฤษ  ทัศคร    
นางสาวปนัดดา  ฮมแสน    
นางสาวอุมารินทร์  สอนซ้าย    


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(Financial and Assets Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ 042970130  
นางขวัญเรือน  เวชกูล    
นางนริศรา  พรมวัง    
นางสาวผ่องฉวี  ชาเครือ    
นางสุมนทา  สงวนนาม    
นางวิลาวรรณ  บรรลือ    
นางกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ    
นางนิตติญา  กิติศรีวรพันธ์    
นางสาววิไลลักษณ์  ศิริขันธ์    


กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมบัติ  แก้วมะ 042970131  
นางณัฐหทัย  ชุมปัญญา    
นางนิราตรี  รักษาภักดี    
นางพนารัตน์  ภัทรจารี    
นางวรางค์รัตน์  บุณยทรรพ    
นางสาวกัลยา  งันลาโสม    
นางสาวผุสดี  แสงดารา    
นายทัศน์ชัย  อภัยโส    
นางสาวสุภาพร  กุลนาม    


กลุ่มวินัยและนิติการ (Legal Officer Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสุพัตรา  แสนอุบล 042970131  
นางพินทุมดี  เหล่ากว้าง    

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายศักดิ์สิทธิ์  ไพจิตรโยธี 042970133  
นางสาววารุณี  บารมี    
นางสาวเด่นกิตติ  ชุมปัญญา    
นางกิ่งกาญจน์  ปัญญาประชุม    


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(Promotion of Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายประสิทธิ์  สมบูรณ์ธนากร 042970131  
นางดวงดาว  เหลื่อมศรี    
นางวริญทิพย์  เครือทองศรี    
นายนพดล  วงศ์กาฬสินธุ์    
นางอรัญญา  แสนสีแก้ว    

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายสมพร  หลิมเจริญ 042712191
นางนวลศรี  พรมจันทร์    
นางสาวสมจิตร  นาสีแสน    
นายวีระยุทธ  ก้อนกั้น    
นางพรชนก  พรมอารักษ์    
นายพิชัย  ชาบรรทม    
นางมะลิวัลย์  อุดมเดช    
นายเอนก  เกตุวงศา    
นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม    
นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์    
นายไพบูรณ์  คำภูมี    
นายบรรพต  แสนสุวรรณ    
นายธนศักดิ์  จันทร์พรม    


หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Dudit Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางญาณิชศา  โชติธนผล 042712191  
นายสุพัฒน์พงษ์  แก้วกิ่ง