ประวัติ สพป.สน.เขต 1

ประวัติ สพป.สน.เขต 1

 

          จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร  อำเภอกุสุมาลย์  อำเภอโพนนาแก้ว  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ  อำเภอเต่างอย  อำเภอภูพาน  อำเภอกุดบาก  อำเภอนิคมน้ำอูน  อำเภอวาริชภูมิ  อำเภอส่องดาว  
อำเภอสว่างแดนดิน  อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอพังโคน  อำเภอพรรณานิคม  อำเภออากาศอำนวยการ  อำเภอวานรนิวาส  
อำเภอคำตากล้า  และอำเภอบ้านม่วง

          ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 172 เมตร  ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำ
เหมาะแก่การทำนา มีหนองหาร เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,449.9 มิลลิเมตรต่อปี  การคมนาคม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งที่อำเภอ
เมืองสกลนคร เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด และอำเภอเขตปริมณฑล  การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์  อำเภอที่อยู่ไกล
ที่สุด 42 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอกุดบาก  อำเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  อาชีพและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมืองค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม  สำหรับชุมชน
อำเภอรอบนอก มีอาชีพทำนา ทำไร่  มีระบบชลประทานขนาดย่อม  สนับสนุนส่งเสริมรายได้และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง