• perm_phone_msg+(042) 970 131

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.สกลนคร เขต 1 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ข่าวจากสมาชิก

ข้อมูลสารสนเทศ

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายวิทยา ชุมปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นางสมหมาย นันทราช
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสมบัติ แก้วมะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางญาณิชศา โชติธนผล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางนิราตรี รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นางสาววารุณี บารมี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน