• perm_phone_msg+(042) 970 131

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.สกลนคร เขต 1 แจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ข้อมูลสารสนเทศ

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายฉลาด เดชธิสา
รอง.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1
นายประสพ สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายชัยยงค์ ธุรารัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายวิทยา ชุมปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นางสมหมาย นันทราช
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสมบัติ แก้วมะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางดวงดาว เหลื่อมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ดร.สมพร หลิมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุพัตรา ทองทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางญาณิชศา โชติธนผล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางนิราตรี รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร