สาระสำคัญเรื่องแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2561

สรุปสาระสำคัญ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน
เมษายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2561
เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญ ตลอดถึงการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่่ผ่านมา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังลิงก์ด้านล่าง

          Download 1) รายละเอียดเรื่องที่แจ้งประชุมทราบ 
                           2) การชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2560