ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาราชการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จังหวัดสกลนคร  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน  เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน  โดยมีการกำหนดทิศทางตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด ได้แก่

          Download ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ที่นี่