วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์
          "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากร
วัยเรียนเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง ภายในปี 2558"

 

พันธกิจ

          พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

 

เป้าประสงค์

          1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

          2) ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีอย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

          3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

          4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ