ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี้
          1)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   จำนวน   64 ชุด ๆ ละ 1,480 บาท  จำนวน 1 ชุด
          2)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา         จำนวน 185 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท  จำนวน 1 ชุด
          3)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  65 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท  จำนวน 1 ชุด

             Download รายการเพิ่มเติม ที่นี่