ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 496,220.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพัน
สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
          1. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา    จำนวน   
64 ชุด ๆ ละ 1,480 บาท
          2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา          จำนวน
185 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท
          3. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 
65 ชุด ๆ ละ 1,680 บาท

          Download รายละเอียดที่นี่