การรวบรวมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปี

การรวบรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ระบุ
ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ

          Download รายละเอียดที่นี่