สรุปถามตอบ พรบ/กฎกระทรวง/ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง จากกรมบัญชีกลาง

สรุปถาม-ตอบ  พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบหนังสือตอบข้อหารือ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดอาหาร  อาหารว่างและเดรื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก
ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนสราชการ พ.ศ. 2553  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ  ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจได้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          Download รายละเอียดตามหัวข้อ
             สรุปถาม-ตอบ พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
          
การจัดอาหาร  อาหารว่างและเดรื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ
          วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520