งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา โรงเรียน

งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา
โรงเรียนในสังกัด

          รายละเอียดงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา โรงเรียน (ชุดที่ 1)
          รายละเอียดงานปรบปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปา โรงเรียน (ชุดที่ 2)