หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

     การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ดังนี้


1) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ใหักับนักเรียน ด้วยงบอุดหนุน


2) การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป