คู่มือการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(
e-Donation)

         ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) คือระบบที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา และศาสนสถาน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับบริจาคและข้อมูลการรับบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

          กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด สถานศึกษาและศาสนสถานจะต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์
          กรณีสถานศึกษาและศาสนาสถานรับบริจาคโดยผ่านบริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาค
ให้กรมสรรพากรตามที่บริจาคแจ้งความประสงค์

ประโยชน์ของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
          สำหรับผู้บริจาค
          1. ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมีข้อมูลปรากฎบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว
          2. ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี
          3. ได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีรวดเร็วขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ Call Center 1161

          Download รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่