การดำเนินงานทางการเงินเกี่ยวกับการเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)

การดำเนินงานทางการเงินเกี่ยวกับการเข้าอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (
คูปองครู

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เตรียมรายละเอียดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูในการขออนุมัติไปราชการ
ขอยืมเงินไปราชการ หลักเกณฑ์การเบิกาจ่าย และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
แบบฟอร์มตามลิงก์

          Download รายละเอียดตามหัวข้อ
          แบบขออนุมัติไปราชการ
          แบบบันทึกข้อความ
          แบบบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
          แบบฟอร์มการเบิกเงิน (กรณีสำรองจ่ายไปก่อน)
          แบบฟอร์มการยืมเงินทดรองราชการ
          แบบฟอร์มการส่งใช้เงินยืม
          หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
          อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม