การอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เิปิดอบรมโครงการเศรษฐศาสตร์
สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 29 จำนวน
80 คน
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
ค่าลงทะเบียนคนละ 3,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ี