โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์

สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม
ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฎศิลป์ เรื่อง "ยกระดับโอเน็ต ค้นหาเพชรอีสาน ดูงานศิลป์ถิ่นเวียงจันทน์"
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท  รายละเอียด
เพิ่มเติมที่นี่